نوع خبر 
 
 موافقت سازمان جهانی بهداشت با تشکیل شبکه ملی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت ایران
دفتر شبکه بین المللی بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت با تشکیل شبکه ملی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت در ایران موافقت کرد و مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی را به عنوان دبیرخانه شبکه ملی در ایران انتخاب کرد.
سه شنبه 23 آذر 1395  14:38
 اعضای شبکه HPH ایران
بیمارستانهای عضو شبکه بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت ایران
سه شنبه 23 آذر 1395  14:3